Nowość - Polskie Medicare

Szczegółowy Przewodnik po Medicare w języku Polskim

www.MedicarePL.com

Czym jest Medicare?

Medicare jest krajowym programem ubezpieczeń zdrowotnych dla osób w wieku co najmniej 65 lat. Niektóre osoby, w wieku poniżej 65 roku życia, mogą być uprawnione do świadczeń Medicare, w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby cierpiące na trwałą niewydolność nerek albo stwardnienie zanikowe boczne (chorobę Lou Gehrig'a). Program pomaga w pokryciu kosztów opieki zdrowotnej, ale nie pokrywa wszystkich wydatków medycznych, jak również nie pokrywa kosztów opieki długoterminowej.

Agencją rządową odpowiedzialną za program Medicare jest Urząd "The Centers for Medicare & Medicaid Services".

O ubezpieczenie Medicare należy się ubiegać w urzędach Social Security, gdzie można również uzyskać informacje na temat tego programu.

Przewodnik decyzyjny po Medicare

Oryginalne Medicare:

  • Część A – Ubezpieczenie Szpitalne

    Pomaga w pokryciu kosztów leczenia pacjenta w szpitalu lub w specjalistycznej placówce opieki pielęgniarskiej (po pobycie w szpitalu), pewnych rodzajów opieki zdrowotnej w domu oraz opieki w hospicjum.

  • Część B – Ubezpieczenie Medyczne

    Pomaga w pokryciu kosztów usług lekarskich i wielu innych świadczeń medycznych oraz materiałów, których nie obejmuje ubezpieczenie szpitalne.

Plany Medicare Advantage (Część C)

Osoby korzystające z ubezpieczenia części A i B, mogą przystąpić do planu Medicare Advantage. Plan Medicare Advantage jest oferowany przez firmy prywatne i jest zatwierdzony przez Medicare. Osoba korzystająca z jednego z tych planów nie może mieć polisy Medigap. Plany Medicare Advantage obejmują dodatkowy zestaw świadczeń, na przykład dodatkowe dni pobytu w szpitalu po wykorzystaniu liczby dni przewidzianych przez ubezpieczenie Medicare.

Plan Medicare Advantage nie jest planem uzupełniającym do Medicare. Jest to alternatywny sposób otrzymywania swoich świadczeń Medicare. W wolnym tłumaczeniu możemy ten plan nazwać „planem przewagowym Medicare”, ponieważ każdy plan musi zawierać minimum świadczenia oryginalnego Medicare plus dodatkowy zestaw świadczeń.

Kategorie planów Medicare Advantage

  • Plany Medicare managed care (plany opieki zarządzane przez Medicare);
  • Plany Medicare preferred provider organization (PPO)preferowane przez Medicare plany świadczeniodawców);
  • Plany Medicare private fee-for-service (prywatne, płatne od usługi plany Medicare) oraz
  • Plany Medicare specialty (plany specjalistyczne Medicare). Osoby nowo uprawnione do świadczeń w ramach ubezpieczenia

Osoby nowo uprawnione do świadczeń w ramach ubezpieczenia Medicare mogą przystępować do niego w pierwszym dostępnym dla nich terminie rejestracji lub corocznie w uzgodnionym terminie w okresie od 15 października do 7 grudnia. Oficjalna data rejestracji to 1 stycznia nadchodzącego roku. W niektórych sytuacjach dostępne będą również dodatkowe terminy przystępowania do ubezpieczeń.

Poradnik po Polsku - Medicare

Medicare - najważniejsze informacje po Polsku

www.MedicarePL.com


Plany refundacji leków na receptę w ramach ubezpieczenia Medicare (Część D)

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie szpitalne Medicare (Część A), ubezpieczenie medyczne (Część B) lub Plan Medicare Advantage (Część C) ma prawo do przystąpienia do planu refundacji leków na receptę (Part D). Przystąpienie do planu refundacji na receptę w ramach ubezpieczenia Medicare jest dobrowolne, i wtedy ubezpieczony płaci dodatkową comiesięczną składkę ubezpieczeniową. Niektórzy beneficjenci o wyższych dochodach będą musieli płacić wyższe składki miesięczne ubezpieczenia części D.

Osoba ubezpieczająca się może poczekać z przystąpieniem do ubezpieczenia Medicare części D, jeżeli posiada inne ubezpieczenie zapewniające refundację leków na receptę, ale jeżli nie posiada takiego ubezpieczenia, które jest co najmniej tak korzystne jak ubezpieczenie Medicare, będzie musiała zapłacić karę, jeżli poczeka z przystąpieniem. Karę tą będzie trzeba płacić tak długo, jak długo będzie korzystać z planu refundacji leków na receptę Medicare.

Osoby nowo uprawnione do świadczeń w ramach ubezpieczenia Medicare mogą przystępować do niego w pierwszym dostępnym dla nich terminie rejestracji lub corocznie w uzgodnionym terminie w okresie od 15 października do 7 grudnia. Oficjalna data rejestracji to 1 stycznia nadchodzącego roku. W niektórych sytuacjach dostępne będą również dodatkowe terminy przystąpowania do ubezpieczeń.

Plany uzupełniające Medicare, czyli Medicare Supplement, lub Medigap

Polisa "Uzupełniająca Medicare" zwana także Medigap jest prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które ma za zadanie wypełnia oryginalnego Medicare.

Oznacza to, że pomaga ono zapłacić część kosztów opieki zdrowotnej, które Oryginalny Medicare nie pokrywa. Do tych „luk” nalezy między innymi udziały własne oraz współpłacenia.

Jeżli masz Oryginalne Medicare i polisę Medigap, oznacza to że Medicare zapłaci zatwierdzone limity na koszty opieki zdrowotnej, a następnie polisa Medigap zapłaci swoją część pokrycia.

Polisa Medigap różni się od Planu Advantage, ponieważ Plan Advantage i Medicare są metodą w jaki sposób otrzymujemy pokrycie, natomiast Medigap jest tylko dodatkiem do ubezpieczenia Medicare.

Każda polisa Medigap musi stosować się do prawa federalnego i stanowego, które jest stworzone aby chronić beneficjentów. Polisa ta ma obowiązek wyraźnego zaznaczenia, że jest to polisa uzupełniająca Medicare. Firmy ubezpieczeniowe w większości stanów, mogą sprzedawać tylko ujednolicone polisy oznakowane literami od A do N. Każda taka polisa musi oferować ten sam zestaw pokryć, nie ważne w której firmie jest wykupiona. Koszt jest najczęściej jedyną rónicą pomiędzy polisami Medigap.

Medicare Podręcznik po Polsku

Czym jest Medicare? Kiedy się zapisać? Co pokrywa Medicare?
To wszystko w Polskim Przewodniku po Medicare

www.MedicarePL.com